Νόμοι Κυπριακής Δημοκρατίας

Σχετικές Νομοθεσίες

Οι Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2016-2019

Ο Περί των Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλισης Ευθύνης έναντι τρίτου) Νόμος 2000-2012

Ο Περί της Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος 1989-2014

Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμος 2007-2012

Ο Περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 (94(I)/2001)

Ο Νόμος που Προνοεί για τους Υποχρεωτικούς Ελέγχους των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών από Νόμιμους Ελεγκτές και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία (Ενοποιημένος Ν.53(Ι)/2017 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014)

Οδηγίες της Ε.Ε

Σχετικές Οδηγίες:

Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ 2009/138/ΕΚ

Τροποποιητικές Οδηγίες:
Οδηγία 2011/89/EE

Οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus II)

Οδηγία σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων 2016/97/ΕΚ

Οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατία

Οδηγία σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων

Οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής

Κανονισμοί της Ε.Ε

Σχετικοι Κανονισμοί:

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 για την συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/981 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Εκτελεστικοί Κανονισμοί ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)