Όπως ορίζει το Καταστατικό (ΚΕφ. Β Αρ. 2) του ΠΣΕΑΔ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

2. Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της νομοθετικής κατοχύρωσης και εξυγίανσης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και η συνεχής επιδίωξη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, με βάση την εκάστοτε συντελούμενη κοινωνικοοικονομική πρόοδο και εξέλιξη.

3. Η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και στην επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου.

4.Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Συνδέσμου και το ασφαλιζόμενο κοινό.

5. Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.